Slovenščina (Slovenija)
Slovenščina (Slovenija)
Croatian (Croatia)
German (Germany)

Pogoji poslovanja

 

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA


1.    Splošno
Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Kip Kop, ki so navedeni v nadaljevanju, veljajo za sklepanje kupoprodajnih pogodb na daljavo, preko spletne strani podjetja Kip Kop d.o.o

PODATKI PODJETJA
NAZIV: Kip Kop d.o.o
NASLOV: Gradac 104, 8332 Gradac
ID za DDV: SI23825197
Matična številka: 3712974000

Splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot+ZVPot-1). Spletno trgovino www.kipkop.si (v nadaljevanju kot »spletna trgovina«), katera omogoča nakup domačih ročno izdelanih izdelkov. Splošni pogoji so javno objavljeni na vidnem mestu na spletni strani in so stalno dostopni na vseh straneh spletne trgovine. Ponudnik tudi pred nakupom izrecno opozarja na splošne pogoje ter zahteva, da se kupec z njimi seznani in da se z njimi strinja, preden opravi nakup. Če se kupec z njimi ne strinja, ne more opraviti nakupa. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli  in brez predhodnega obvestila spremeni splošne pogoje v spletni trgovini. Spremembe začnejo veljati z dnem njihove objave. Vse spremembe splošnih pogojev so za uporabnike zavezujoče.

2.    Naročanje blaga in storitev
Dobavitelj (prodajalec oz. ponudnik) je Kip Kop. Kupec blaga oz. uporabnik je obiskovalec spletne trgovine, ki izbere vsaj en izdelek, ga da v košarico in plača preko storitve PayPal ali po predračunu.
Preko spletne trgovine www.kipkop.sije kupcu omogočen nakup vseh izdelkov, ki se nahajajo na spletni strani prodajalca in so na zalogi.
Naročanje blaga je možno 24 ur na dan, 7 dni v tednu preko elektronskega obrazca.

3.    Postopek nakupa
Po oddaji naročila, kupec po elektronski pošti prejme obvestilo, da je bilo naročilo sprejeto.
Naročilo gre po sprejetju v obdelavo – ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov, in naročilo potrdi oz. z obrazložitvijo zavrne. Preko elektronske pošte ponudnik kupca sproti obvešča o pomembnih podatkih v zvezi z dobavo naročenega blaga. Če je dobavna doba slučajno daljša od desetih delovnih dni in kupec ne želi čakati, lahko kupec ponudniku preko elektronske pošte sporoči, da od nakupa odstopa. Ponudnik bo v tem primeru kupcu povrnil morebitna že vplačana sredstva.
V primeru naročila in plačila storitve preko sistema PayPal, bo kupec v roku 72 ur, preko elektronske pošte prejel naročeni izdelek.
V primeru naročila po pošti, pa je sam postopek opisan v točki 9 (dostava).
Ko kupec prejme naročeni izdelek, je poslovanje med kupcem in prodajalcem do nadaljnjih naročil, zaključeno.

4.    Cene, akcijske ponudbe, brezplačna darila
Vse cene so v evrih (EUR) in ne zajemajo stroškov dostave oziroma poštnine. Pri nakupu veljajo cene in popusti v trenutku oddaje naročila. Roki veljavnosti akcijskih cen so navedeni v spletni trgovini. Akcijske cene oz. posebni popusti, veljavni ob nakupu, se ob oddaji naročila samodejno upoštevajo in jih ni treba posebej uveljavljati. Če se akcijska cena ali popust zaradi kakršnega koli razloga ob končnem obračunu v sistemu ne upošteva, mora uporabnik ponudnika o tem predhodno obvestiti in zahtevati popravek obračuna ali odpravo napake v ceni. Če kupec poravna znesek, ki je bil končno obračunan brez določenega popusta ali akcijske cene, se šteje, da je konkludentno (molče) sprejel ceno iz končnega obračuna in pri ponudniku ne uveljavlja naknadnega ugovora. Ponudnik se lahko kljub temu, glede na posamezne okoliščine, po lastni presoji odloči, da kupcu povrne razliko v ceni ali mu izda dobropis za prihodnje nakupe v spletni trgovini. Pridružujemo si pravico do dnevnih sprememb cen izdelkov v spletni trgovini brez predhodnega obvestila.

5.    Načini plačila
Naročeno blago in storitve lahko kupec plača na več načinov, odvisno od izdelka.
Možnost načina plačila je vidna pri opisu izdelka.

6.    Kupoprodajna pogodba
Ponudnik uporabniku, ki kupi izdelek iz spletne trgovine, izda račun v pisni obliki. Kupoprodajna pogodba je sklenjena v slovenskem jeziku.

7.    Dostava
Pogoji dostave
V kolikor so izdelki za dobavo na voljo takoj, bo kupec naročeni izdelek na dom prejel v roku do 7 delovnih dni od datuma plačila.
Če blago ni na voljo, bo prodajalec preko elektronske pošte kupca obvestil o možnosti dostave. Kupec lahko nato sprejme nov datum dostave ali preko elektronske pošte naročilo prekliče. Če se kupec odloči za preklic naročila, bo prodajalec vrnil denar najkasneje v 30 dneh od trenutka, ko je prišlo do zamude.
Ostali pogoji dostave
Proizvodi so pakirani tako, da se v običajni manipulaciji v prometu ne morejo poškodovati.
Vprašanja in predlogi
Če imate kakršnakoli vprašanja, nam jih pošljite na e-mail naslov: prodaja@kipkop.si

8.    Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov


134. člen
(pravica do odstopa od pogodbe)
Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

135. člen
(izjeme od pravice do odstopa od pogodbe)
Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prejšnjega člena pri teh pogodbah:
1.      o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
2.      o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
3.      o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
4.      o opravljanju storitve, ki potrošnika zavezuje k plačilu, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
5.      o dobavi zapečatenih avdio ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
6.      o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;
7.      o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
8.      o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
9.      o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;
10.   sklenjenih na javnih dražbah;
11.   pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
12.   o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;
13.   o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavi na materialnem nosilcu podatkov, če se je izvajanje začelo in, kadar pogodba potrošnika zavezuje k plačilu, če:
-  je potrošnik predhodno podal izrecno soglasje za začetek izvajanja v času odstopnega roka,
-  je potrošnik privolil, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe, in
-  je podjetje predložilo potrdilo v skladu s šestim odstavkom 132. člena ali z drugim odstavkom 133. člena tega zakona.

136. člen
(štetje roka)

(1) Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok iz 134. člena tega zakona teči z dnem, ko:
1.      potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom;
2.      potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki jih potrošnik naroči v enem naročilu;
3.      potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov;
4.      potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.
(2) Prejšnji odstavek se uporablja tudi za digitalno vsebino, ki se dobavi na materialnem nosilcu podatkov.
(3) Pri pogodbi o opravljanju storitve ali dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavi na materialnem nosilcu podatkov, začne odstopni rok iz prvega odstavka tega člena teči z dnem sklenitve pogodbe.
(4) Pri pogodbi o dobavi vode, plina ali električne energije, če se ti ne prodajajo v omejeni prostornini ali določeni količini, ter daljinskega ogrevanja začne odstopni rok iz prvega odstavka tega člena teči z dnem sklenitve pogodbe.

138. člen
(obvestilo o odstopu od pogodbe)
(1) Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju na obrazcu iz petega odstavka tega člena ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe.
(2) Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.
(3) Podjetje lahko na svoji spletni strani ponudi potrošniku tudi možnost, da elektronsko izpolni in predloži obrazec iz petega odstavka tega člena ali poda nedvoumno izjavo, iz katere izhaja potrošnikova volja za odstop od pogodbe. V tem primeru mu podjetje nemudoma potrdi prejem obvestila o odstopu od pogodbe na trajnem nosilcu podatkov.
(4) Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz tega člena nosi potrošnik.
(5) Obliko in vsebino obrazca z odstopno izjavo predpiše minister, pristojen za varstvo potrošnikov.

140. člen
(vračilo blaga)
(1) Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz 134. člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago.
(2) Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo.
142. člen
(odgovornost za zmanjšano vrednost)
(1) Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.
(2) Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 6. točko prvega odstavka 130. člena tega zakona.
143. člen
(vračilo plačil)
(1) V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.
(2) Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če se je potrošnik izrecno strinjal z uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.
(3) Potrošnik ni upravičen do povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje.
(4) Pri prodajni pogodbi lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.
(5) Kadar je pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga takega blaga običajno ni mogoče vrniti po pošti.

 

9.    Vračila in reklamacije

Ponudnik odgovarja za stvarne napake kupljenih izdelkov v spletni trgovini ter zagotavlja reklamacijo izdelkov v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.
Kupec lahko izdelek reklamira, če izdelek nima lastnosti, ki jih je trgovec izrecno zagotavljal, če je trgovec poslal napačne izdelke, izdelke v napačni količini ali izdelki kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Kupec lahko prijavi reklamacijo na e-mail: prodaja@kipkop.si, vrnjenemu blagu pa mora priložiti kopijo originalnega računa. Ponudnik bo v 5 delovnih dneh po pisnem sporočilu kupca potrdil prejem reklamacije in ga obvestil kako bo potekal postopek obravnave reklamacije. Trgovec bo vsako reklamacijo ali pritožbo obravnaval v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov.

STVARNA NAPAKA

V kolikor je nakup opravljen na pravno osebo, glejte poglavje STVARNA NAPAKA,
saj za pravne osebe velja zakonodaja povzeta po Obligacijskem zakoniku.

Trudimo se, da vam zagotavljamo najboljše artikle priznanih proizvajalcev, ampak če kljub temu vaš kupljeni artikel ne deluje kot bi moral, vam lahko pomagamo. Stvarno napako lahko uveljavljate, če menite, da artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo.

Poglavje o stvarni napaki velja za prodajne pogodbe, ki so bile sklenjene pred začetkom uporabe Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22, ZVPot-1) to je pred 26.01.2023.
Kdaj je napaka stvarna? Kadar:

  • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
  • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana,
  • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane,
  • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.


Kako se preverja primernost artikla?

Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca, pooblaščenega serviserja oziroma navedbami na samem artiklu.
Kako se stvarno napako uveljavi?

Uveljavljanje stvarne napake pri prodajalcu

STVARNA NAPAKA

Pri KIPKOPSHOP vam bomo z veseljem pomagali pri uveljavljanju stvarne napake.

Artikel pri katerem želite uveljavljati stvarno napako lahko prinesete ali pošljete v naše centralno skladišče ali pa ga dostavite v katerega od naših prevzemnih mest.

Prodajalec odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave.

Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, če je potrošnika posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost ter je potrošnik izrecno in ločeno sprejel to odstopanje (rabljeno blago).

Če je namestitev sestavni del prodajne pogodbe in jo izvede ali je zanjo odgovoren prodajalec, se kakršna koli neskladnost, ki je posledica nepravilne namestitve blaga, šteje za neskladnost blaga.

Če potrošnik blago, ki ga mora namestiti sam, nepravilno namesti zaradi pomanjkljivih navodil za namestitev, ki jih je zagotovil prodajalec ali v primeru blaga z digitalnimi elementi prodajalec oziroma podjetje, ki dobavlja digitalno vsebino ali digitalno storitev, se kakršna koli neskladnost, ki je posledica nepravilne namestitve blaga, šteje za neskladnost blaga.

Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga (prvo leto je dokazno breme na prodajalcu, drugo leto je dokazno breme na kupcu).

Če je predmet prodajne pogodbe rabljeno blago, se lahko prodajalec in potrošnik dogovorita za krajši rok odgovornosti prodajalca, vendar ne krajši kot eno leto.

Potrošnik (fizična oseba) lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, prodajalec o tem pisno obvesti potrošnika v osmih dneh od prejema zahtevka.

Izpolnite spletni obrazec . V obrazcu podrobno opišite napako oz. težavo, ki jo imate z izdelkom.
Izdelek prinesite v enega od naših prevzemnih mest ali ga pošljite po pošti. V kolikor boste artikel vrnili na naše prevzemno mesto, bodo vaš artikel poslali v reklamacijski oddelek, kateri je zadolžen za reševanje reklamacij. O nadaljnem postopku reklamacije boste obveščeni s strani reklamacijskega oddelka.
  Če artikel vračate po pošti, ga najprej pripravite za transport. Artikel pred predajo prevozniku ustrezno zaščitite. Artikel morate zaščititi z originalno embalažo ali embalažo, ki lahko artikel zaščiti enako kot ga je originalna embalaža, da bi se izognili poškodbam pri prevozu. Ne pozabite priložiti spletnega obrazca s podatki in kopije računa.

Artikle pošljite na naslov:

    KIP KOP d.o.o.
    Gradac 104
    8332 Gradac

Zgoraj navedeni naslov velja za pošiljanje artiklov ali osebno predajo.

Svetujemo vam, da artikel, ki ga vračate, pošljete priporočeno, saj imate le tako sledljivost artikla.

Če želite pošiljko vrniti na naše stroške, to storite tako, da se o tem dogovorite z našimi zaposlenimi s posalnim elektronskim sporočilom na: info@kipkop.si ali prodaja@kipkop.si

V skladu s tem dogovorom bomo na vaš naslov poslali pismonošo, ki bo prevzel pošiljko.

Pozor: drugačen način posredovanja-prevzema-dostave  na stroške KIPKOPSHOP ni možen.

NESKLADNOST BLAGA

Uveljavljanje neskladnosti blaga pri prodajalcu

NESKLADNOST BLAGA

Poglavje o neskladnosti blaga velja za prodajne pogodbe, ki so bile sklenjene po začetku uporabe Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22, ZVPot-1) to je po in vključno z datumom 26.01.2023.

Pri KIPKOPSHOP vam bomo z veseljem pomagali pri uveljavljanju neskladnosti blaga pri prodajalcu.

Artikel pri katerem želite uveljavljati neskladnost blaga lahko prinesete ali pošljete v naše centralno skladišče ali pa ga dostavite v katerega od naših prevzemnih mest.

Prodajalec odgovarja za neskladnosti, ki jih je imelo blago v času dobave.

Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, če je potrošnika posebej obvestil, da posamezna lastnost blaga odstopa od objektivnih zahtev za skladnost ter je potrošnik izrecno in ločeno sprejel to odstopanje (rabljeno blago).

Če je namestitev sestavni del prodajne pogodbe in jo izvede ali je zanjo odgovoren prodajalec, se kakršna koli neskladnost, ki je posledica nepravilne namestitve blaga, šteje za neskladnost blaga.

Če potrošnik blago, ki ga mora namestiti sam, nepravilno namesti zaradi pomanjkljivih navodil za namestitev, ki jih je zagotovil prodajalec ali v primeru blaga z digitalnimi elementi prodajalec oziroma podjetje, ki dobavlja digitalno vsebino ali digitalno storitev, se kakršna koli neskladnost, ki je posledica nepravilne namestitve blaga, šteje za neskladnost blaga.

Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki se pokaže v dveh letih od dobave blaga (prvo leto je dokazno breme na prodajalcu, drugo leto je dokazno breme na kupcu).

Če je predmet prodajne pogodbe rabljeno blago, se lahko prodajalec in potrošnik dogovorita za krajši rok odgovornosti prodajalca, vendar ne krajši kot eno leto.

Potrošnik (fizična oseba) lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena.

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, prodajalec o tem pisno obvesti potrošnika v osmih dneh od prejema zahtevka.

Izpolnite spletni obrazec . V obrazcu podrobno opišite napako oz. težavo, ki jo imate z izdelkom.
Izdelek prinesite v enega od naših prevzemnih mest ali ga pošljite po pošti. V kolikor boste artikel vrnili na naše prevzemno mesto, bodo vaš artikel poslali v reklamacijski oddelek, kateri je zadolžen za reševanje reklamacij. O nadaljnem postopku reklamacije boste obveščeni s strani reklamacijskega oddelka.
Če artikel vračate po pošti, ga najprej pripravite za transport. Artikel pred predajo prevozniku ustrezno zaščitite. Artikel morate zaščititi z originalno embalažo ali embalažo, ki lahko artikel zaščiti enako kot ga je originalna embalaža, da bi se izognili poškodbam pri prevozu. Ne pozabite priložiti spletnega obrazca s podatki in kopije računa.

Artikle pošljite na naslov:
    KIP KOP d.o.o.
    Gradac 104
    8332 Gradac

Zgoraj navedeni naslov velja za pošiljanje artiklov ali osebno predajo.

Svetujemo vam, da artikel, ki ga vračate, pošljete priporočeno, saj imate le tako sledljivost artikla.

Če želite pošiljko vrniti na naše stroške, to storite tako, da se o tem dogovorite z našimi zaposlenimi s posalnim elektronskim sporočilom na: info@kipkop.si ali prodaja@kipkop.si

 V skladu s tem dogovorom bomo na vaš naslov poslali pismonošo, ki bo prevzel pošiljko.

Pozor: drugačen način posredovanja-prevzema-dostave  na stroške KIPKOPSHOP ni možen.

TRŽNA GARANCIJA

97. člen
(pravice potrošnika)

(1) Če blago, za katero je izdana obvezna garancija, ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko potrošnik najprej zahteva odpravo napak. Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak, mora proizvajalec potrošniku brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.

(2) Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje proizvajalec obvesti potrošnika pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.

(3) Če proizvajalec v roku iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka ne popravi ali ne zamenja blaga z novim, lahko potrošnik zahteva vračilo celotne kupnine od proizvajalca ali zahteva sorazmerno znižanje kupnine.

(4) Če potrošnik zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.

(5) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena lahko potrošnik zahteva vračilo plačanega zneska od proizvajalca, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.

(6) Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim proizvajalec izda nov garancijski list.

(7) Proizvajalec oziroma pooblaščeni servis lahko potrošniku za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, zagotovi brezplačno uporabo podobnega blaga.

(8) Če proizvajalec potrošniku ne zagotovi nadomestnega blaga v začasno uporabo, ima potrošnik pravico uveljavljati škodo, ki jo je utrpel, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.

(9) Stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim, plača proizvajalec.

IZVENSODNO REŠEVANJE POTROŠNIŠKIH SPOROV

KIP KOP d.o.o., v skladu s 3. točko 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju sporov (ZlsRPS; Uradni list RS, št. 81/15) ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga zasebni uporabnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

KIP KOP d.o.o., kot ponudnik, ki se ukvarja tudi s spletno prodajo, objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na elektronski povezavi https://ec.europa.eu/odr

 

10.    Vračila in reklamacije

Ponudnik odgovarja za stvarne napake kupljenih izdelkov v spletni trgovini ter zagotavlja reklamacijo izdelkov v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije.
Kupec lahko izdelek reklamira, če izdelek nima lastnosti, ki jih je trgovec izrecno zagotavljal, če je trgovec poslal napačne izdelke, izdelke v napačni količini ali izdelki kako drugače odstopajo od kupčevega naročila. Kupec lahko prijavi reklamacijo na e-mail: prodaja@kipkop.si, vrnjenemu blagu pa mora priložiti kopijo originalnega računa. Ponudnik bo v 5 delovnih dneh po pisnem sporočilu kupca potrdil prejem reklamacije in ga obvestil kako bo potekal postopek obravnave reklamacije. Trgovec bo vsako reklamacijo ali pritožbo obravnaval v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov.

11.    Odgovornost

Za zaplete in težave, ki bi nastale ob morebitni nepravilni uporabi blaga/storitev, podjetja Osebno trenerstvo Kip Kop d.o.one odgovarjamo. Kupec izdelke uporablja na lastno odgovornost.
Komunikacija poteka preko spletne strani www.Kip Kop.si, elektronske pošte prodaja@kipkop.si in socialnih omrežij, ki so povezana s spletno stranjo (Facebook stran, Instagram)


12.    Varovanje podatkov

Podatki, ki jih uporabnik posreduje prek košarice, kontaktnih obrazcev v spletni trgovini ali kako drugače (prek e-pošte, telefona idr.), so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. Ponudnik jih bo varoval ter preprečeval njihovo zlorabo. Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene, za katere je uporabnik dal svoje soglasje. Za varovanje osebnih podatkov pa je odgovoren tudi uporabnik, tako da poskrbi za varnost svojega predala elektronske pošte, za varnost svoje računalniške in tel. naprave pred virusi in zlonamerno programsko opremo z ustreznimi programskimi zaščitami računalnika in drugih naprav ter v primeru registracije za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.
Uporabniki se z registracijo na spletno stran Kip Kop.si, avtomatično strinjajo, da so naročeni na e-novice Kip Kop. Prejemajo elektronske novice, v katerih jih ponudnik obvešča o novostih, prodajnih ugodnostih in drugih trženjskih dejavnostih. Naročniki na e-novice se lahko od njihovega prejemanja v vsakem trenutku odjavijo s klikom na povezavo „odjava“ na dnu e-novic oz. pošljejo sporočilo o odjavi na e-naslov: prodaja@kipkop.si

13.    Pravice potrošnikov (kupcev in obiskovalcev spletne strani), na katere se nanašajo osebni podatki

Vaše potrošnikov v zvezi z osebnimi podatki so:
•    pravica do dostopa.
•    pravica do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa in omejitve obdelave.
•    pravica do preklica dane osebne privolitve za obdelavo osebnih podatkov brez vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Zgornje pravice potrošnik (obiskovalec, kupec) uveljavi tako, da s pisno zahtevo, poslano na elektronski naslov: prodaja@kipkop.si zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje ali izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim.


14.    Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki nam jih potrošnik (kupec) posreduje je Osebno trenerstvo Kip Kop d.o.oki z osebnimi podatki ravna skladno s svojimi zakonskimi obveznostmi.

 

Podatki o upravljavcu:
Naziv: Kip Kop d.o.o
Naslov:  Gradac 104
Poštna številka in kraj: 8332 Gradac
Matična številka:  3691632001
Spletna stran: www.Kip Kop.si
E-pošta:  prodaja@kipkop.si

 

Kip Kop d.o.o lahko obdeluje osebne podatke, ki jih pridobi od vas, predvsem kadar:
•    uporabljate našo spletno stran,
•    uporabljate naše storitve, še zlasti, ko se na spletni strani registrirate in jo uporabljate, kot registrirani uporabnik,
•    stopite v stik z nami,
•    sodelujete v naših nagradnih igrah,
•    sodelujete v naših promocijah,
•    nakupujete v naši spletni trgovini
Kip Kop d.o.o od obiskovalcev svojih trgovin in spletnih strani zbira samo tiste podatke, ki jih dobi prostovoljno in od uporabnikov ne zahteva podatkov, ki bi bili pogoj za nakup ali obiskovanje njenih spletnih strani.


15.    Mnenja uporabnikov in ocene izdelkov

Mnenja, komentarji in ocene izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci, so del funkcionalnosti spletne trgovine in so namenjene skupnosti uporabnikov.
Ponudnik (trgovec) ne odgovarja za vsebino mnenj, komentarjev in ocen izdelkov, ki jih podajo uporabniki ali obiskovalci ter se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz teh informacij.
 Ponudnik ima pravico, da pred objavo pregleda mnenja, komentarje in ocene  in ne objavi tistih, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča, žaljiva ali po mnenju Trgovca ne nudijo koristi drugim uporabnikom ali obiskovalcem spletne trgovine. Trgovec ima pravico vsebino mnenja, komentarja ali ocene uporabljati časovno neomejeno  v reklamne namene vključno z objavo v oglasih ali drugih trženjskih komunikacijah.


16.    Odgovornost

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice pri uporabi spletne trgovine in vanje vključenih vsebin. Ponudnik si prizadeva predstaviti čim bolj točne in posodobljene podatke, pri čemer pa ne izključuje morebitnih nenamernih napak glede cen, dobavnih rokov, opisov izdelkov ipd. v spletni trgovini in zanje ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti. Ponudnik spoštuje vestno in pošteno poslovno prakso, od kupca pa pričakuje, da bo pregledal končni obračun pred njegovim plačilom in ga v primeru nepravilnosti na to predhodno opozoril. Kupca zavezuje odgovornost pri pravnem prometu, ki nastane ob plačilu kupnine, s čimer konkludentno prizna pravilnost končnega obračuna in naročenega blaga. Fotografije izdelkov so simbolične in morda ne odražajo dejanskega stanja.


17.    Pritožbe, spori in uporaba prava

Ponudnik spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov in ima vzpostavljen sistem obravnavanja pritožb. V primeru težav lahko uporabnik (kupec) odda pritožbo na elektronski poštni naslov prodaja@kipkop.si. Trgovec si bo prizadeval po svojih najboljših močeh rešiti morebitne spore. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med ponudnikom in uporabnikom (kupcem) pristojno izključno krajevno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Za Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med ponudnikom in uporabnikom (kupcem) velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo.

Spletno reševanje potrošniških sporov v skladu s 14. členom, 1. odst. Uredbe o spletnem reševanju potrošniških sporov
V skladu z evropsko uredbo o reševanju potrošniških sporov (Uredbe o spletnem reševanju potrošniških sporov (EU) št. 524/2013) je za izvensodno reševanje sporov, ki zadevajo pogodbene obveznosti, ki izhajajo iz pogodb o spletni prodaji ali spletnih storitvah med potrošnikom z bivališčem v Uniji in trgovcem s sedežem v Uniji na voljo ustrezna platforma. Evropska komisija je razvila platformo za spletno reševanje potrošniških sporov in predstavlja osrednjo začetno točko za izvensodno poravnavo potrošniških sporov.
Platformo za spletno poravnavo potrošniških sporov evropske komisije lahko najdete na spletni strani tukaj.

 

Ponudnik lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem njegove spletne trgovine in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani www.kipkop.si.


18.    Spremembe politike zasebnosti

Kip Kop d.o.o si pridržuje pravico občasno posodobiti Politiko zasebnosti skladno s spremembami storitev, na podlagi povratnih informacij uporabnikov in zaradi sprememb predpisov. Ob spremembi se na koncu Politike zasebnosti navede tudi datum zadnje posodobitve.
Ponudnik priporoča, da uporabniki redno pregledujejo to politiko, in si tako zagotovijo informacije o tem, kako Kip Kop d.o.o varuje njihovo zasebnost.


19.    Dodatne informacije

Za dodatne informacije v zvezi z obdelavami osebnih podatkov in predlogi za izboljšave nas lahko kontaktirate na elektronski naslov prodaja@kipkop.si.
Ta Politika zasebnosti se uporablja do preklica oz. do morebitne spremembe
Želimo vam prijetno nakupovanje v spletni trgovini Kip Kop

 

 

Posodobljeno: Kip Kop d.o.o 1.2.2024